Lokalt

http://aarhusstift.dk/ er stiftets officielle hjemmeside.

http://www.horsensprovsti.dk/ er provstiets officielle hjemmeside.

http://www.hvfk.dk/ er Vor Frelser Sogns hjemmeside.

http://www.horsensklostersogn.dk/ er Klostersogns hjemmeside.

http://www.soenderbro.dk/ er Sønderbro Sogns hjemmeside.

Nationalt

http://www.altomkirkegaarde.dk/ er en side som forsøger at samle viden om forvaltning og drift af kirkegårde.

http://www.km.dk/ er kirkeministeriet officielle hjemmeside.

http://danskekirkegaarde.dk/ er en side for Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.

http://www.kirkegaardskultur.dk/ er siden for Foreningen for Kirkegårdskultur.

http://ign.ku.dk/ er Københavns Universitets hjemmeside for Institut for geovidenskab og naturforvaltning, med masser af viden om park- , have- , skov-, natur- og kirkegårdsforvaltning.

http://www.grontmiljo.dk/ her finder du pdf-udgaver af det faglige magasin Grønt Miljø, som indeholder faglige artikler for proffessionelle indenfor et bredt udsnit af den grønne sektor i Danmark.

http://www.folkekirken.dk/ hjemmeside for Den Danske Folkekirke.

http://sogn.dk/index.html indeholder en række faktuelle oplysninger om alle sogne. Find adresser. telefonnumre, e-mailadresser og links til de enkelte sognes hjemmesider, samt oplysninger om kirkekassernes regnskaber og budgetter.

Om optimering af kirkegårdsdrift

I Danmark har de seneste 15 års udvikling med stigende udgifter, færre medlemmer og højere kirkeskat, medført øget politisk fokus på, at det er nødvendigt med besparelser i folkekirken. 
Driften af kirkegårdene er politisk udpeget som et af de områder, hvor der skal ske besparelser. Det må forventes, at de fremtidige ressourcer og midler til kirkegårdsdrift vil blive begrænset. 
Der er et stigende politisk krav om, at kirkegårdsdrift skal udføres ”bedst og billigst” og et stadigt øget fokus på at driften kan og skal optimeres/effektiviseres.

Nedenstående er projektrapporter fra parkdiplomuddannelsen, som kommer med forskellige forslag til redskaber/metoder til optimering af kirkegårdsdrift.
Der peges på en række mulige veje:

  • Optimering af opgavestyring gennem brug af driftsstyringssystemer der kan dokumentere sammenhæng mellem ressourceforbrug, kvalitet og arbejdsmængder.
  • Optimering af den interne opgavedeling gennem fokus på opdeling af organisationen efter kerneopgaver og støttefunktioner, kirkegårdssamarbejde og udnyttelse af stordriftsfordele, modernisering/effektivisering af ledelsesformer (uddelegering, teamorganisering m.m.), intern kontraktstyring (BUM), benchmarking (sammenligning af interne priser i kirkegårdsektoren).
  • Optimering af interne procedurer og arbejdsrutiner gennem anvendelse af værktøjer som LEAN, Work Breakdown Structure, arbejdsplaner, bemandningsplaner, m.v.
  • Optimering af arbejdsmetoder gennem f.eks. udvikling af nye udførelseskoncepter eller maskinløsninger.
  • Brug af udlicitering / konkurrenceudsættelse.  

Optimering af kirkegårdsdriften ved Vejle Kirkegårde. Projektrapport fra Teknisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed. Bilag til rapporten.

Kirkegårdsdriftens organisation og ledelsesformer, Effektivisering og kvalitetsudvikling. Projektrapportfra Teknisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed.

Opbygning af et driftsstyringssystem til Vejle kirkegårde. Bedre styring af pleje- og vedligeholdelsesopgaver som et middel til optimering og kvalitetsudvikning. Projektrapport fra Teknisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed.

Udlicitering af gartnerarbejde på kirkegårde. Brug af udlicitering som et bidrag til optimering og udvikling af driften på større kirkegårde. Afgangsprojekt fra Teknisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed. + bilag til rapporten

Kontakt os