Når man skal vælge gravsted, er det vigtigt at tage sig god tid

Hvis den afdøde har udtrykt ønsker til gravstedstypen, bør man som udgangspunkt følge disse ønsker. Hvis ikke, så forhast dig ikke med valget af gravsted - tænk dig godt om og undersøg mulighederne. Det kan ikke gøres om.

Horsens Kirkegårde kan tilbyde mange forskellige gravstedstyper. Her på siden kan du læse om de forskellige muligheder. Du kan også kontakte vores kirkegårdsassistent, som giver gode råd og vejledning og tilbyder en rundvisning på kirkegårdene i forbindelse med køb af gravsted.

Du bør altid besøge kirkegården, før du vælger et gravsted.
Det er vigtigt, at du og din familie selv ser de forskellige typer af gravsteder og de omgivelser, de ligger i. 

Hvilken kirkegård ?

Vi råder over gravsteder på de 3 bykirkegårde i Horsens:

 • Nordre Kirkegård
 • Østre Kirkegård
 • Vestre Kirkegård

Der er forskel på hvilke gravstedstyper, der tilbydes på de 3 kirkegårde.

Kiste eller urne ?

Skal afdøde kremeres og nedsættes i jorden i en urne, eller skal der ske kistebegravelse ?

Der er mulighed for at nedsætte urner i kistegravsteder, men ikke kister i urnegravsteder.

Fredningstiden - den tid en grav skal henligge urørt - er 25 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder og barnegrave.
Brugsretten til et gravsted skal som minimum erhverves for fredningsperioden. Når fredningsperioden er udløbet kan brugsretten fornyes (dog ikke for anonyme gravsteder).

Individuelt gravsted eller fællesgrav ?

Kirkegårdenes gravstedsanlæg er overordnet opdelt i særskilte afdelinger med forskellige typer af små individuelle gravsteder og andre afdelinger med forskellige typer af fællesgrave.

Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på danske kirkegårde. Du bestemmer selv indretningen af gravstedet og har selv ansvaret for at passe det. Kirkegården kan tilbyde at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser som årstidens blomster, buketter på mærkedage, vintergrandækning, m.m.

Individuelle gravsteder opdeles i følgende 4 typer:

 • Traditionelle kistegravsteder med beplantning
 • Traditionelle kistegravsteder med græs (bruges sjældent)
 • Traditionelle urnegravsteder med beplantning
 • Traditionelle urnegravsteder med græs (bruges sjældent)

 

Fællesgrave er gravanlæg anlagt med fælles beplantning eller græs. Gravstederne bliver vedligeholdt af kirkegården. Du kan ikke selv bestemme indretning og pyntning af gravstedet. Ansvaret for at passe gravstedet er overladt til kirkegården.
På nogle fællesgrave er der mulighed for at få anlagt et lille bed omkring gravstenen, hvor du kan udlægge blomster, gran og andet pynt. I andre anlæg er der mulighed for nedgravning af blomstervaser ved gravstenen. I gravanlæg uden mulighed for anlæg af det lille bed eller nedgravning af blomstervaser, er der anlagt fælles kransepladser, hvor du kan udlægge pynt.

Fællesgrave opdeles i følgende 4 typer:

 • Kistefællesgrave med beplantning
 • Kistefællesgrave med græs
 • Urnefællesgrave med beplantning
 • Urnefællesgrave med græs

Kendt eller ukendt gravplads ?

Den enkelte gravplads kan være kendt (markeret med et præcist geografisk stedfæstet gravminde) eller ukendt (ikke markeret / anonym).

For nogle er et ukendt gravsted det rigtige. Andre foretrækker at kende gravstedets præcise beliggenhed. Undertiden vælges et ukendt gravsted, fordi afdøde havde udtrykt ønske om ikke at være til besvær. Men på kirkegårdene oplever vi ofte at netop savnet af et kendt gravsted bliver en belastning for familien.

Hvis du vælger et ukendt gravsted skal du være opmærksom på at:

Pårørende kan ikke overvære nedsættelsen af kiste eller urne. Højtideligheden afholdes inden selve nedsættelsen.
Du kan ikke få oplyst den præcise gravplads, hvor kisten eller urnen er nedsat - du kan dog få oplyst afdelingsnummer og gravanlæggets beliggenhed.
Ægtefælle og andre pårørende kan ikke blive nedsat i samme gravplads, eller lige ved siden af hinanden. Kirkegårdskontoret nedsætter kister og urne i vilkårlig rækkefølge efter nummersystem.
Brugsretten til gravstedet kan ikke forlænges efter fredningstidens udløb.

Kirkegårdens bestemmelser om gravstedet 

Når du køber brugsretten til et gravsted, er du forpligtet til at overholde de bestemmelser kirkegården har fastsat omkring gravstederne i den afdeling, hvor gravstedet er beliggende. 

Du kan læse om kirkegårdenes bestemmelser i kirkegårdsvedtægten og i de særlige bestemmelser for de forskellige gravpladsafdelinger på de 3 kirkegårde: Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård og Vestre Kirkegård. 

Gravstedets fremtidige vedligeholdelse - tidsforbrug og priser 

Når man vælger gravstedstype, bør man samtidig tage stilling til den fremtidige pleje og vedligeholdelse af gravstedet.
Det er meget forskelligt, hvor plejekrævende de forskellige gravstedstyper er.
Overvej om familien selv vil passe gravstedet, eller om det er bedre at overlade det til kirkegården. Desværre oplever vi undertiden, at familien undervurderer arbejdsomfanget, når de vælger selv at passe gravstedet, hvilket ofte resulterer i misvedligeholdte gravsteder. 

Individuelle gravsteder er typisk anlagt med plejekrævende elementer, og plejen skal foretages individuelt - det gør arbejdet mere tidskrævende og dermed også dyrere end fællesgravene. 
Generelt er de individuelle traditionelle kistegravsteder den dyreste gravstedstype. De billigste gravstedstyper er fællesgrave i græsplæner.  

Du kan finde kirkegårdens priser her, eller ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Ved køb af gravsted

Kontakt kirkegårdskontoret

Kontakt os