Østre kirkegård

Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder

Tillæg til kirkegårdsvedtægt

 

Oversigtskort

 Klik  her hvis du gerne vil have en pdf-udgave (udskriftsvenlig version af oversigtskortet)

Se kirkegården på google maps

 Oversigtskort Østre kirkegård

 

 

Individuelle gravsteder

Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på danske kirkegårde. Du bestemmer selv indretningen af gravstedet og har selv ansvaret for at passe det. Kirkegården kan tilbyde at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser som årstidens blomster, buketter på mærkedage, vintergrandækning, m.m.

Traditionelt kistegravsted med beplantning

Findes næsten over alt på kirkegården, men en del afdelinger er lukket for nysalg af gravsteder. Der er åben for salg i følgende afdelinger: A, B, C, D og Y, samt gravstederne langs kirkegårdsmuren i afdeling E og K. 

Gravstedets kendetegn er den stedsegrønne hæk, der afgrænser gravstedet. Alle hække betragtes som en del af kirkegårdens fællesanlæg, som anlægges, plejes og vedligeholdes af kirkegården. Gravstedets anlæg med belægning, trædesten, beplantning mv. kan indrettes og udformes på mange forskellige måder. Kirkegården giver meget gerne råd og vejledning og tilbyder at udføre arbejdet.
Østre, Afdeling A, Traditionelle kistegravsteder
Pris: Se takster.

Traditionelt urnegravsted med beplantning

Findes i afdeling J nr. 1-37, afdeling O, P og Q, samt afdeling H.
Det traditionelle urnegravsted har samme kendetegn som det traditionelle kistegravsted, men gravstedet er mindre, og der kan ikke nedsættes kister i gravstedet.
Urnegravstederne anlægges ofte i samlede særskilte gravpladsanlæg, hvor flere forskellige gravstedstyper til sammen udgør én harmonisk samlet helhed. Disse anlæg kaldes ofte "Urnehaver", eller navngives efter anlæggets særlige karakter f.eks. "Hibiscushaverne".

De traditionelle urnegravsteder skal anlægges med planter i sorter, der er tilpasset gravstedernes størrelser. Beplantningen må ikke genere hække og nabogravsteder. Hvis det ønskes, kan kirkegården give tilbud på anlægning af gravstedet, pleje og vedligehold, samt udplantning af årstidsblomster, levering af buketter på mærkedage, grandækning m.v.

 

Urnehaven i afdeling J

I afdeling J indgår de traditionelle urnegravsteder i en smukt anlagt urnehave, hvor der både findes de traditionelle urnegravsteder, som passes af brugeren, og urnegravsteder, der er udlagt i fællesanlæg med græs, som passes af kirkegårdene.
Gravstederne må ikke helt eller delvis tilsåes med græs, og der må ikke anvendes ral eller lignende på gravstederne.
Traditionelle urnegravsteder, afd. J, Østre
Pris: Se takster.

 

Urnehaven i afdeling O og P

Urnehavens gravsteder er 2,25 m2. Der kan nedsættes 4 urner i enkelt dybde i hvert gravsted.
Der må kun anbringes 1 gravsten på hvert gravsted. Stenen skal udføres som en tilhugget liggesten med bredde 55 cm og længde 65 cm. Den frie højde over jordoverfladen skal være 10 cm ved forkant og 12 cm ved bagkant.
Stenen skal udføres i sandsten eller granit.
Indskription skal stå på tværs af stenens længderetning.
Liggestenen skal placeres midt for gravstedet og flugtende hækkens midte, eller efter anvisning fra kirkegården.
Traditionelle urnegravsteder, afd. P, Østre
Der må ikke anvendes ral eller lignende på gravstederne.
Pris: Se takster.

 

Urnehaven i afdeling Q

Urnehavens gravsteder er 2,75 m2. Der kan nedsættes 5 urner i enkelt dybde i hvert gravsted.
Der må kun anbringes 1 gravsten på hvert gravsted. Stenen skal udføres som en tilhugget liggesten med bredde 70 cm og længde 50 cm. Den frie højde over jordoverfladen skal være 10 cm ved forkant og 12 cm ved bagkant. Stenen skal udføres i sandsten eller granit. Indskription skal stå på tværs af stenens længderetning. Liggestenen skal placeres midt for gravstedet og flugtende hækkens midte, eller efter anvisning fra kirkegården.
Traditionelle urnegravsteder, Afd. Q, Østre
Der må ikke anvendes ral eller lignende på gravstederne.
Pris: Se takster.

 

Gravhaverne i afdeling H - "Hibiscus haverne"

I afdeling H er der anlagt små gravhaver afgrænset af hække. Inde i de små haveanlæg findes 4 forskellige gravstedstyper:

 1. Traditionelle urnegravsteder med beplantning. (gravnr. 1 - 200).
 2. Urnefællesgrave med beplantning. (gravnr. 201 - 400).
 3. Kistefællesgrave med beplantning. (gravnr. 401 - 500).
 4. Urnefællesgrave med græs. (gravnr. 501 - 600).

Gravhave i afdeing H, Østre

H traditionelle urnegravsteder - Hibiscushaverne
Pris: Se takster.

 

Fælles gravanlæg

Fælles gravanlæg er anlagt med fælles beplantning eller græs. Gravstederne bliver vedligeholdt af kirkegården. Du kan ikke selv bestemme indretning og pyntning af gravstedet. Ansvaret for at passe gravstedet er overladt til kirkegården. Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk - Kirkegården anlægger, plejer og vedligeholder hele gravanlægget. Du må ikke selv foretage nyanlæg, ændringer eller tilføjelser i anlæg og gravsted.
Du skal overholde kirkegårdens bestemmelser, som er udformet for at sikre et harmonisk helhedsindtryk af gravanlægget.
 

Kistefællesgrav med beplantning

Findes i afdeling H nr. 401 - 500.

Gravhaverne i afdeling H - "Hibiscus haverne"

I afdeling H er der anlagt små gravhaver afgrænset af hække. Inde i de små haveanlæg findes 4 forskellige gravstedstyper:

 1. Traditionelle urnegravsteder med beplantning. (gravnr. 1 - 200).
 2. Urnefællesgrave med beplantning. (gravnr. 201 - 400).
 3. Kistefællesgrave med beplantning. (gravnr. 401 - 500).
 4. Urnefællesgrave med græs. (gravnr. 501 - 600).

Gravhave i afd. H, Østre

H kistefælles med beplantning - Hibiscushaverne
Pris: Se takster.

 

Kistefællesgrav med græs.

Findes i afdeling Z.
Afdelingen er oprindeligt udlagt til Traditionelle kistegravsteder med beplantning, men anvendes nu kun til Kistefællesgrave med græs

Gravstederne består udelukkende af græsareal og gravsten.
Der må kun placeres 1 gravsten på hver gravplads. Stenen skal placeres ved gravstedets bagkant. Liggesten skal placeres i flugt med jordoverfladen.

Pynt: Der må placeres 2 blomstervaser nedgravet i græsset pr. gravplads. Vaserne skal nedgraves i flugt med jordoverfladen og være af et materiale, der kan tåle overkørsel med plæneklipper. Kirkegården kan mod betaling levere en egnet vase, der nedgraves uden beregning. Der må lægges granpynt, buketter og anden udsmykning af midlertidig karakter på liggesten. Udsmykning skal i sin helhed holdes indenfor stenens kant. Udsmykning må ikke placeres på/i græsset.
Afd. Z - Kistefællesgrave med græs
Pris: Se takster.
 

Urnefællesgrav med beplantning

Findes i afdeling Æ, samt afdeling H nr. 201 - 400
 

Urnehaven i afdeling Æ

I gravstederne kan der nedsættes 2 urner. Hvis man anvender dobbeltdybde, kan der nedsættes det dobbelte antal urner.
Der må kun anbringes 1 gravsten på hvert gravsted. Stenen skal udføres som 65 cm brede og 50 cm dybe liggesten i upoleret granit med al synlig overflade i samme forarbejdning.
Inskription skal udføres som indhuggede bogstaver parallelt med stenens længste side.
Stenen skal placeres med bagkant hhv. 30 cm for nr. 1 - 52 og 15 cm for nr. 53 - 148 fra gravstedets bagkant, eller efter kirkegårdens anvisninger.
Urnefællesgrave med beplantning, afd. Æ
Pris: Se takster.
 

Gravhaverne i afdeling H - "Hibiscus haverne"

I afdeling H er der anlagt små gravhaver afgrænset af hække. Inde i de små haveanlæg findes 4 forskellige gravstedstyper:

 1. Traditionelle urnegravsteder med beplantning. (gravnr. 1 - 200).
 2. Urnefællesgrave med beplantning. (gravnr. 201 - 400).
 3. Kistefællesgrave med beplantning. (gravnr. 401 - 500).
 4. Urnefællesgrave med græs. (gravnr. 501 - 600).

Urnefællesgravene med beplantning (nr. 201-400), kan anlægges med eller uden et lille bed. I bedet kan du selv udplante årstidsblomster, udlægge granpynt mv., eller bestille kirkegården til at gøre dette.
Gravhave i afd. H, Østre

H urnefællesgrav med beplantning - Hibiscushaverne
Pris: Se takster.

 

Urnefællesgrav med græs

Findes i afdeling F, J og N, samt afdeling H nr. 501 - 600
 

Urnehaven i afdeling F

Gravstederne måler 1,40 x 1,40 meter med plads til 4 urner.
Området er omkranset af en takshæk. Gravsteder og gangarealer er tilsået med græs. Gravstederne er markeret af en granitsten i hjørnerne mod gangarealet og af en granitkant mod den fælles rygbeplantning.

Der må kun anbringes 1 gravsten på hvert gravsted. Man kan vælge mellem 55 x 55 cm store liggesten eller opretstående sten. Opretstående sten skal være 55 cm brede og mindst 55/maksimalt 80 cm høje målt fra jordoverfladen. Opretstående sten må højst være 25 cm dybe målt fra forside til bagside.
Inskription skal udføres som indhuggede bogstaver.
Stenen skal placeres midt for gravstedet. Liggesten placeres i flugt med jordoverfladen 20 cm fra granitkanten målt fra kantens forside til gravstenens kant. Opretstående sten skal placeres op til granitkanten.

Ved opretstående sten kan der udlægges et bed, der er 55 cm bredt og 40 cm dybt og bliver omkranset af granitsten.
Bedet anlægges og vedligeholdes af kirkegården. Du må udplante årstidsblomster, sætte løg, udlægge buketter og granpynt i bedet.
Urnefællesgrave i græs, afd. F, Østre
På gravsteder uden bed kan placeres 2 blomstervaser. Vaser skal nedgraves i flugt med jordoverfladen og være af et materiale der tåler overkørsel med plæneklipper. Kirkegården kan levere en egnet vase.
Der må ikke lægges blomster og kranse mv. på græssset eller i beplantningen. Det, der ikke kan placeres på liggesten eller i vaser, henvises til kransepladserne.
Det er ikke tilladt at udføre anden form for udsmykning eller beplantning end den nævnte.

Pris: Se takster.

 

Urnehaven i afdeling J

I afdeling J indgår urnefællesgrave i græs i en smukt anlagt urnehave med traditionelle urnegravsteder.
Urnefællesgravstederne, som er omkranset af traditionelle urnegravsteder, består udelukkende af liggesten i græs. Liggestenene skal være udført i granit eller sandsten med mål 55 x 55 cm. Stenen placeres midt for gravstedet med den øverste kant 20 cm fra gravstedets bagkant mod nord. Der må ikke nedlægges yderligere sten.

Der må nedgraves 1 stk. blomstervase i flugt med jordoverfladen. Kirkegården kan levere en egnet vase.
Blomster, potter, granpynt mv. skal udlægges på den dertil indrettede kranseplads.
J urnefællesgrave i græs
Pris: Se takster.
 

Urnehaven i afdeling N

Denne urnehave består af 3 hækafgrænsede områder:

Område med liggesten i græs (gravnr. 01 - 50).
Her må man nedlægge en 55 x 55 cm liggesten af granit eller sandsten i flugt med jordoverfladen, midt for gravstedet og med øverste kant 20 cm fra gravstedets bagkant.
Der må ikke være andre sten, herunder mor- og farsten på gravstedet.

Man må nedgrave 1 eller 2 blomstervaser i flugt med jordoverfladen. Vaserne skal kunne tåle overkørsel med plæneklipper. Kirkegården kan levere en egnet vase.

Man må lægge buketter, kranse o.l. på liggestenen, ikke på græsset eller i beplantningen.
Urnefællesgrav i græs (liggesten), afd. N, Østre
Pris: Se takster.

 

Område med blomstervaser i græs (gravnr. 101 - 128).
Gravstederne i dette område kan betragtes som værende delvis anonyme, idet gravstedet ikke markeres med en gravsten eller anden form for angivelse af navnet på afdøde.
I hver gravsted er der plads til 2 urner.
Man må nedgrave 1 blomstervase i flugt med jordoverfladen på gravstedet. Vaserne skal kunne tåle overkørsel med plæneklipper. Kirkegården kan levere en egnet vase. Derudover må man ikke foretage nogen form for udsmykning af gravstedet.
Man kan ikke få gravsten på gravstedet.
Urnefællesgrave i græs, delvis anonyme, afd. N, Østre
Pris: Se takster.

 

Område med lille bed omkring gravsten i græs (gravnr. 201 - 260).
Gravstederne er udlagt i græs med et lille bed på 1 meter målt fra granetkantens yderside.
Bedet anlægges og vedligeholdes af kirkegården. Du må udplante årstidsblomster, sætte løg, udlægge buketter og granpynt i bedet.
Urnefællesgrave i græs med lille bed, Afd. N, Østre
Pris: Se takster.

 

Gravhaverne i afdeling H - "Hibiscus haverne"

I afdeling H er der anlagt små gravhaver afgrænset af hække. Inde i de små haveanlæg findes 4 forskellige gravstedstyper:

 1. Traditionelle urnegravsteder med beplantning. (gravnr. 1 - 200).
 2. Urnefællesgrave med beplantning. (gravnr. 201 - 400).
 3. Kistefællesgrave med beplantning. (gravnr. 401 - 500).
 4. Urnefællesgrave med græs. (gravnr. 501 - 600).

Gravsten skal udføres som kvadratiske liggesten i sandsten eller granit, med målene 55 x 55 cm. Stenene skal placeres i flugt med jordoverfladen og på linje med øvrige liggesten.
Gravhave i afdeing H, Østre

H urnefællesgrave i græs - Hibiscushaverne
Pris: Se takster.

 

Anonym kistefællesgrav med græs

I afdeling K findes et lille og helt særligt gravanlæg som vi kalder "Sygehusets Børnefællesplæne".
Dette gravanlæg er udelukkende til dødfødte fostre fra Horsens Sygehus.
Anlægget er forbeholdt de pårørende, der mister et foster i alderen 12 - 22 uger, og som vælger at lade sygehuset sørge for begravelsen.
De enkelte gravpladser i gravanlægget er anonyme. Det betyder:

 • at du ikke kan overvære nedsættelsen af kisten.
 • at du ikke kan få oplyst den præcise gravplads, hvor kisten er nedsat.
 • at du ikke senere kan få nedsat andre kister i samme gravplads eller lige ved siden af. Kisterne bliver nedsat i vilkårlig rækkefølge.

Sygehusets Børnefællesplæne
Gravanlægget er opbygget omkring en cirkelformet græsplæne, som rummer selve gravpladserne, hvor kisterne er nedsat. Denne græsplæne må ikke betrædes, og der må ikke henlægges buketter, kranse eller andre former for pynt på plænen.

 

Anonym urnefællesgrav med græs

Findes i afdeling Q.
Anonyme gravsteder ("de ukendtes grave") er anlagt med henblik på jordfæstelse af personer, der har udtrykt ønske om en anonym begravelse. Det betyder, at:

 • Du kan ikke overvære nedsættelsen af urnen. Højtideligheden afholdes inden urnenedsættelsen.
 • Du kan ikke få oplyst den præcise gravplads, hvor urnen er nedsat. Du kan kun få oplyst afdelingsnummer og gravanlæggets beliggenhed.
 • Ægtefælle eller andre pårørende kan ikke blive nedsat i samme gravplads eller lige ved siden af. Kirkegårdens personale nedsætter urnerne i vilkårlig rækkefølge efter et fortløbende nummersystem.

Anonym urnefællesgrave i græs, afd. Q, Østre
Gravanlægget består af en græsplæne omkranset af beplantning. Græsplænen er selve gravpladsen, hvor urnerne er nedsat. Denne plæne må ikke betrædes.

Pynt: Buketter, kranse eller andet pynt må ikke udlægges på plænen, men skal placeres på den dertil indrettede kranseplads. Kirkegårdens personale fjerner blomster, der er visne, en gang om ugen - normalt fredag.

Pris: Se takster.

Kontakt os