Horsens Krematorium

Horsens krematorium er beliggende i smukke omgivelser på Vestre Kirkegård.
Bygningen er placeret på den lavere del af kirkegården nord for kapellet, omgivet af en fyrrelund mod nord og en granbevokset skråning mod vest. Den er af røde mursten og består af to særskilte huse, ovnhal og servicebygning, der er forbundet af en overdækket gang.

Krematoriet foretager årligt ca. 2000 kremeringer fra Horsens og et stort opland.

Kreamtoriets to ovne opvarmes med naturgas.
Ovnene er forsynet med lovpligtig anlæg til rensning af røggasserne. Den overskudsvarme, der dannes under kremeringen, udvindes og anvendes til fjernvarme. Krematoriet leverer hvert år overskudsvarme nok til opvarmning af 20-22 parcelhuse.

En kremering varer typisk mellem 1 og 1½ time. Almindeligvis foretages kremeringen inden 2 uger efter dødsfaldet, med mindre særlige forhold forhindrer dette.

Der kan - med undtagelse af 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag - foretages kremationer på alle ugens dage, både indenfor og udenfor normal arbejdstid.
Krematoriet fastsætter selv tidspunkterne for de enkelte kremeringer, der dog tilrettelægges sådan, at urnen er klar til udlevering på 6. dagen efter højtideligheden. Ønskes urner udleveret før 6. dagen efter højtideligheden, kan dette ske mod bestilling af og betaling for omgående kremering, der tidligst kan foregå første hverdag efter højtideligheden.

Der kan indgås aftale om kremering med overværelse mod betaling for dækning af eventuelle særlige omkostninger forbundet hermed.