Vestre kirkegård

Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder

Tillæg til kirkegårdsvedtægt

 

Oversigtskort

 Klik  her hvis du gerne vil have en pdf-udgave (udskriftsvenlig version af oversigtskortet)

Se kirkegården på google maps

 Oversigtskort Vestre Kirkegård

 

Individuelle gravsteder

Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på danske kirkegårde. Du bestemmer selv indretningen af gravstedet og har selv ansvaret for at passe det. Kirkegården kan tilbyde at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser som årstidens blomster, buketter på mærkedage, vintergrandækning, m.m.
 

Traditionelt kistegravsted med beplantning

Findes i afdeling A, B, C, D, E, F, K og L. (gravpladsområdet i afdeling K og L er dog under afvikling/omlægning).
Gravstedets kendetegn er den stedsegrønne hæk, der afgrænser gravstedet. Alle hække betragtes som en del af kirkegårdens fællesanlæg, som anlægges, plejes og vedligeholdes af kirkegården. Gravstedets anlæg med belægning, trædesten, beplantning mv., kan indrettes og udformes på mange forskellige måder. Kirkegården giver meget gerne råd og vejledning og tilbyder at udføre arbejdet.
Traditionelle kistegravsteder, afd. C, Vestre
 

Traditionelt urnegravsted med beplantning

Findes i afdeling G og M.
I afdeling G findes et lille gravområde med små individuelle gravsteder anlagt i et fællesareal med græs og kranseplads. Disse gravsteder er til børn.
Det traditionelle urnegravsted har samme kendetegn som det traditionelle kistegravsted, men gravstedet er mindre, og der kan ikke nedsættes kister i gravstedet. 
Urnegravstederne anlægges ofte i samlede særskilte gravpladsanlæg, hvor flere forskellige gravstedstyper til sammen udgør én harmonisk samlet helhed. Disse anlæg kaldes ofte "Urnehaver", eller navngives efter anlæggets særlige karakter f.eks. "Kirsebærhaven".
De traditionelle urnegravsteder skal anlægges med planter i sorter, der er tilpasset gravstedernes størrelser. Beplantningen må ikke genere hække og nabogravsteder. Hvis det ønskes, kan kirkegården give tilbud på anlægning af gravstedet, pleje og vedligehold, samt udplantning af årstidsblomster, levering af buketter på mærkedage, grandækning m.v.
G traditionelle urnegravsteder med beplantning

M traditionelle urnegravsteder med beplantning
Pris: Se takster.

Barnegravsteder i afdeling G

Gravstederne, der er 1 m2 store, er beregnet til nedsættelse af barnekister med børn indtil 2 års alderen samt barneurner med børn indtil 10 års alderen. Fredningstiden er 10 år. Højden af eventuelle gravsted må ikke overstige 40 cm. Gravstederne er afgrænset af chausséstenskanter i stedet for de traditionelle hække.
Kistefælles i græs, barnegravsteder, afd. G, Vestre
Pris: Se takster.

 

Fælles gravanlæg

Fælles gravanlæg er anlagt med fælles beplantning eller græs. Gravstederne bliver vedligeholdt af kirkegården. Du kan ikke selv bestemme indretning og pyntning af gravstedet. Ansvaret for at passe gravstedet er overladt til kirkegården. Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk - Kirkegården anlægger, plejer og vedligeholder hele gravanlægget. Du må ikke selv foretage nyanlæg, ændringer eller tilføjelser i anlæg og gravsted.
Du skal overholde kirkegårdens bestemmelser, som er udformet for at sikre et harmonisk helhedsindtryk af gravanlægget.

Kistefællesgrav med beplantning.

Findes i afdeling D nr. 21-36 og 97-126. Gravstederne findes i 3 små hækafgrænsede haver.
Hver gravplads er 3,25 m2 stort. Heri kan nedsættes to kister, såfremt den først nedsatte er i dobbelt dybde. 
Der må kun placeres en gravsten på hver gravplads. Stenen må højst være 70 cm høj og 70 cm bred og skal placeres ved gravstedets bagkant.
Buketter, granpynt og anden udsmykning må ikke lægges på gravstederne, men skal placeret på den dertil indrettede kranseplads.
D nr. 21-36 kistefællesgrave med beplantning

D nr. 97-126 kistefællesgrave med beplantning

D nr. 97-126 kistefællesgrave med beplantning
Pris: Se takster.
 

Kistefællesgrav med græs.

Findes i afdeling A, B, D og G.
 

Græsgravsteder i afdeling A, B og D.

I afdeling A og B er gravstederne udlagt i ledige græsarealer langs midtergange i afdelingerne med traditionelle kistegravsteder. I afdeling D findes græsgravstederne i et særskilt område (gravnr. 601-999) med hækrækker og store gamle bøgetræer.

Gravstederne består udelukkende af græsareal og gravsten - der er dog mulighed for at få anlagt et lille bed ved gravstenen til beplantning, årtidsblomster, granpynt eller anden udsmykning. Bedet anlægges og vedligeholdes af kirkegården.
Gravsten er nedsat i græsplæne eller i bed. Der må kun placeres 1 gravsten på hver gravplads. Stenen skal placeres ved gravstedets bagkant. Liggesten skal placeres i flugt med jordoverfladen.
A kistefællesgrave i græs - med mulighed for bed

D kistefællesgrave i græs, med mulighed for bed
Pynt: Der må placeres 2 blomstervaser nedgravet i græsset pr. gravplads, som er uden bed. Vaserne skal nedgraves i flugt med jordoverfladen og være af et materiale, der kan tåle overkørsel med plæneklipper. Kirkegården kan mod betaling levere en egnet vase, der nedgraves uden beregning. Der må lægges granpynt, buketter og anden udsmykning af midlertidig karakter på liggesten. Udsmykning skal i sin helhed holdes indenfor stenens kant. Udsmykning må ikke placeres på/i græsset.

Pris: Se takster.
 

Urnefællesgrav med græs.

Findes i afdeling D, P og O.
I afdeling E findes et lille gravområde med fællesgrave, bestående af gravfliser i græsareal. Disse gravsteder er til børn.
 

Urnehaven i afdeling D - "Kirsebærhaven"

Urnehavens gravsteder er 2,25 m2 store. Heri kan nedsættes 4 urner i enkelt dybde og 4 i dobbelt dybde.
Der må kun placeres 1 gravsten på hver gravplads. Stenene skal udføres i sandsten eller granit, som kvadratiske liggesten med mål 55 x 55 cm.
Stenene skal placeres midt på gravstedet og i indbyrdes linieflugt, efter anvisning fra kirkegårdens personale. Stenene skal placeres i flugt med jordoverfladen. 
Urnefælles med beplantning, afd. D, Vestre
Pynt: Det er alene tilladt at henlægge mindre blomsterbuketter på liggesten.

Pris: Se takster.
 

Urnehaven i afdeling P

Hvert gravsted er 2,25 m2 stort.
De enkelte gravsteder består udelukkende af græsareal og liggesten.  Der må kun placeres 1 gravsten på hver gravplads. Stenene skal placeres midt på gravstedet og i indbyrdes linieflugt, efter anvisning fra kirkegårdens personale.
Sten i græs skal placeres i flugt med jordoverfladen. Sten i beplantning skal placeres med 10 cm fri overhøjde.
Stenene skal udføres som 55 x 55 cm kvadratiske liggesten. Stenene skal udføres i sandsten eller granit.
urnefælles i græs, afd. P, Vestre
Pynt: Der må lægges granpynt, buketter og anden udsmykning af midlertidig karakter på liggesten. Udsmykning skal i sin helhed holdes indenfor stenens kant - der må ikke henlægges nogen former for udsmykning andre steder end på liggestenen.

Pris: Se takster.
 

Fyrrelunden i afdeling O

Gravstedsområdet er udlagt i en fyrrelund med græsbund.
Der er anlagt et gennemgående bed med planter, der er tilpasset områdets karakter, og som giver en blomstring i vækstsæsonen. Der er indplantet Scilla og botaniske Crocus i græstæppet. Der er anlagt en gennemgående sti, hvor græsset er armeret med granitsten, herudover er arealet udlagt i græs.

Der er mulighed for at få anlagt et lille bed ved gravstenen til beplantning, årtidsblomster, granpynt eller anden udsmykning. Bedet anlægges og vedligeholdes af kirkegården.
Vælger du et gravssted i dette område, skal du være opmærksom på, at kirkegården ikke plejer denne gravstedstype i samme høje gartneriske kvalitetsstandard som de øvrige mere traditionelle gravstedstyper. Det er nemlig ikke hensigten, at dette gravanlæg skal være et finere haveanlæg - det er hensigten, at helheden skal udtrykke det mere park- og naturprægede.

De enkelte gravsteder måler 1,60 x 2,50 meter.
Gravstedsområdet er forbeholdt urnefællesgrave, men gravstederne kan også erhverves som kistefællesgrave, mod betaling af gældende takster herfor.
Gravsteder med træer eller i umiddelbart nærhed af træer kan ikke erhverves som kistefællesgrave.

Der må kun placeres 1 gravsten på hver gravplads. Stenen skal placeres i gravstedets bagkant, og således at de flugter med de øvrige gravsten i gravrækkerne.
Man kan frit vælge mellem opretstående eller liggesten. 
Liggesten skal placeres i flugt med jordoverfladen. Stenene skal udføres i sandsten eller granit, som kvadratiske liggesten med mål 55 x 55 cm.

Opretstående sten skal stå lodret, være klart bredere end dybe og bearbejdet på både for- og bagside. Stenens højeste punkt skal mindst være 50 cm og højest 100 cm målt fra jordoverfladen. Stenen må højst være 80 cm bred.
Urnefælles i græs, fyrrelunde, Afd. O, Vestre
Pynt: Der må placeres 2 blomstervaser nedgravet i græsset pr. gravplads, som er uden bed. Vaserne skal nedgraves i flugt med jordoverfladen og være af et materiale, der kan tåle overkørsel med plæneklipper. Kirkegården kan mod betaling levere en egnet vase, der nedgraves uden beregning. Der må lægges granpynt, buketter og anden udsmykning af midlertidig karakter på liggesten. Udsmykning skal i sin helhed holdes indenfor stenens kant. Udsmykning må ikke placeres på/i græsset.

Pris: Se takster.
 

Barnegravsteder i afdeling E

Gravstederne, der er 1,5 m x 1,0 m, er beregnet til nedsættelse af barnekister med børn indtil 2 års alderen samt barneurner med børn indtil 10 års alderen. Fredningstiden er 10 år.
De enkelte gravsteder består udelukkende af græsareal og gravflise. På hvert gravsted anbringes en 40 x 40 cm stor gravflise i flugt med jordoverfladen. Der må ikke påsættes bogstaver eller lignende på gravflisen.
E kistefællesgrave med græs - barnegrave
Pynt: Der må lægges granpynt, buketter og anden udsmykning af midlertidig karakter på gravflisen. Udsmykning skal i sin helhed holdes indenfor stenens kant. Udsmykning må ikke placeres andre steder.

Pris: Se takster.
 

Urnerummet i Vestre Kirkegårds kapel

Urnerummet i Vestre Kirkegårds Kapel er et fredfyldt rum med hylder til urner. Denne form for gravsted kan benyttes som permanent urneplads, men kan også benyttes til midlertidig hensættelse af urnen. Denne type “begravelse” er bl.a. velegnet, hvis man ønsker at forene to ægtefællers aske, eller hvis man ikke ønsker at komme i jorden. Fordelen er, at urnen altid kan ses, og at den når som helst kan flyttes til et andet gravsted eller måske til en anden landsdel, hvis dette ønskes.

Pladserne i urnerummet kan købes som enkeltplads eller dobbeltpladser, og der kan anbringes blomster eller anden udsmykning på pladsen (dog ikke levende lys, pga. brandfare). Som bruger erhverver du gravstedet ligesom ethvert andet gravsted, og der bliver opkrævet betaling for urnerummets vedligeholdelse. Skal du kun bruge en midlertidig plads, betaler du for en måned ad gangen i den periode, hvor urnen står i urnerummet (kolumbariet).
 

Urnerummet i kapelbygningen

Du kan altid besøge urnerummet, da du vil få koden til døren, der vil være låst uden for normal arbejdstid. Der er adgang til urnerummet ad kapellets dør mod nord. 

 

Anonym urnefællesgrav med græs

Findes i afdeling M.
Anonyme gravsteder ("de ukendtes grave") er anlagt med henblik på jordfæstelse af personer, der har udtrykt ønske om en anonym begravelse. Det betyder, at:

  • Du kan ikke overvære nedsættelsen af urnen. Højtideligheden afholdes inden urnenedsættelsen.
  • Du kan ikke få oplyst den præcise gravplads, hvor urnen er nedsat. Du kan kun få oplyst afdelingsnummer og gravanlæggets beliggenhed.
  • Ægtefælle eller andre pårørende kan ikke blive nedsat i samme gravplads eller lige ved siden af. Kirkegårdens personale nedsætter urnerne i vilkårlig rækkefølge efter et fortløbende nummersystem.

Gravanlægget består af en græsplæne omkranset af beplantning. Græsplænen er selve gravpladsen, hvor urnerne er nedsat. Denne plæne må ikke betrædes.
Pynt: Buketter, kranse eller andet pynt, må ikke udlægges på plænen, men skal placeres på den dertil indrettede kranseplads. Kirkegårdens personale fjerne blomster, der er visne, en gang om ugen - nomalt fredag.
Anonyme urnegravpladser afd. M Vestre Kirkegård
Pris: Se takster.
 

Anonym kistefællesgrav med græs

Findes i afdeling G
Anonyme gravsteder ("de ukendtes grave") er anlagt med henblik på jordfæstelse af personer, der har udtrykt ønske om en anonym begravelse. Det betyder, at:

  • Du kan ikke overvære nedsættelsen af kisten. Højtideligheden afholdes inden urnenedsættelsen.
  • Du kan ikke få oplyst den præcise gravplads, hvor kisten er nedsat. Du kan kun få oplyst afdelingsnummer og gravanlæggets beliggenhed.
  • Ægtefælle eller andre pårørende kan ikke blive nedsat i samme gravplads eller lige ved siden af. Kirkegårdens personale nedsætter kisterne i vilkårlig rækkefølge efter et fortløbende nummersystem.

G - Anonyme kistefællesgrave i græs
Gravanlægget består af en græsplæne omkranset af beplantning. Græsplænen er selve gravpladsen, hvor kisterne er nedsat, denne plæne må ikke betrædes.
Pynt: Buketter, kranse eller andet pynt, må ikke udlægges på plænen, men skal placeres på den dertil indrettede kranseplads. Kirkegårdens personale fjerne blomster, der er visne, en gang om ugen - nomalt fredag.

Pris: Se takster.
 

Muslimsk gravanlæg

Gravpladserne i afdeling Q på Vestre Kirkegård er forbeholdt muslimske begravelser, og gravstederne er orienteret i overensstemmelse med muslimske traditioner.
Gravpladserne er, ligesom alle andre gravpladser på kirkegården, underlagt bestemmelserne i kirkegårdsvedtægten for Horsens Kirkegårde.
Hver gravplads, der måler 1 x 2,30 meter, er afgrænset af en granitstenskant. Kantstenen ejes af kirkegården, der sætter og vedligeholder den.
Man kan frit vælge, om gravpladsen skal tilsåes med græs eller anlægges med beplantning m.v.
Muslimsk gravanlæg, afd. Q, Vestre
Muslimsk gravsted med græs
Gravstederne bliver vedligeholdt af kirkegården. Du kan ikke selv bestemme indretning og pyntning af gravstedet. Ansvaret for at passe gravstedet er overladt til kirkegården. Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk - Kirkegården anlægger, plejer og vedligeholder hele gravanlægget. Den, der har gravstedet, skal betale de sædvandlige takster for dette arbejde. Du må ikke selv foretage nyanlæg, ændringer eller tilføjelser i anlæg og gravsted.
Du skal overholde kirkegårdens bestemmelser, som er udformet for at sikre et harmonisk helhedsindtryk af gravanlægget.

Der må placeres 2 vaser til bukketter på hver gravplads. Vaserne skal nedgraves i flugt med overfladen, og de skal kunne tåle overkørsel med en græsslåmaskine. Kirkegården kan, mod betaling, levere egnet vase og nedgrave denne.

Hvis det ønskes, kan de øverste 90 cm af et græsgravsted blive udlagt som et bed (mål fra kantstenenes yderside). Kirkegården anlægger og vedligeholder bedet. Udover anlæg af bed, må der ikke foretages nogen form for anlæg m.v.

Man kan anbringe 1 hovedsten og 1 fodsten på hver gravplads. Hovedstenens bagkant skal stå 40 cm fra gravstedets yderkant, mens fodstenen tilsvarende skal stå 30 cm fra gravstedskanten. Stenene skal stå lodret eller ligge i flugt med jordoverfladen. Inskription på sten, der ligger ned, skal være indhugget i stenen.
Hovedstenen må højst være 1 meter høj og 70 cm bred. Fodstenen skal være markant mindre end hovedstenen.

Pris: Se takster.
 

Muslimsk gravsted med beplantning

Du bestemmer selv indretningen af gravstedet og har selv ansvaret for at passe det. Kirkegården kan tilbyde at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser som årstidens blomster, buketter på mærkedage, vintergrandækning, m.m.

Gravstedet må tilplantes med planter, der passer til gravstedets størrelse.
Beplantningen må ikke brede sig ud over kantstenen.
Maksimalt halvdelen af gravstedet må anlægges med belægningssten.

Der må ikke anvendes materialer - herunder dekorationer, planter m.v. af kunststof eller i en form, farve o.l., der virker forstyrrende på kirkegårdens helhedskarakter.

Der må ikke anvendes synlig eller usynlig dække af plast eller andet materiale på gravstederne, og der må ikke bruges kemiske ukrudtsmidler.

Den, der har brugsretten til gravstedet, er ansvarlig for, at det bliver anlagt og vedligeholdt i henhold til kirkegårdens bestemmelser. Kirkegården kan, med hjemmel i kirkegårdsvedtægten, forlange at et misvedligeholdt gravsted bliver vedligeholdt og ultimativt sløjfe gravstedet, hvis dette ikke sker.
Kirkegården kan, mod betaling, tilbyde at udføre anlæg, pleje og vedligehold.

Man kan anbringe 1 hovedsten og 1 fodsten på hver gravplads
Hovedstenen må højst være 1 meter høj og 70 cm bred. Fodstenen skal være markant mindre end hovedstenen.
Man kan frit vælge gravstenenes placering på gravstedet.

Pris: Se takster.

Kontakt os